top of page

Algemene voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Pax11 voor coaching of training.

 • Opdrachtnemer: Pax11 is onderdeel van N.Plouvier en Nicole Plouvier, eigenaar.

 • Deelnemer(s): De natuurlijke persoon /personen die daadwerkelijk aan de coaching of training deelnemen.
   

Facturering en betaling:
 •  U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de facturen die aan u verzonden worden na een ergotherapeutische interventie. Op de website staan de tarieven waartegen Pax11 zorg levert genoemd. Indien u na het verstrijken van het betalingstermijn ( van 2 weken) en het verstrijken van het herinneringstermijn ( wederom 2 weken) nog altijd de factuur niet heeft voldaan is Pax11 genoodzaakt een incassoprocedure te starten waarbij de bijkomende kosten aan u doorberekend zullen worden. 

 • Na betaling van de factuur kunt u deze zelf bij uw zorgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor restitutie van de gemaakte kosten vanuit de basiszorgverzekering. 

 

Voorwaarden  en risico-acceptatie:
 • Om de praktijk van Pax11 te bereiken begeeft u zich over privéterrein. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Pax11 sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.

 • Het terrein waar de praktijk op gelegen is heeft camera-bewaking. Met het betreden van het terrein gaat u akkoord met de mogelijkheid om vastgelegd te worden. Beelden worden elke 24 uur geschoond, mits er geen sprake is van diefstal, vernieling of anderzins mogelijke strafbare feiten. 

 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een coaching of training voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van opdrachtnemer geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

 • Producten die u van Pax11 in bruikleen meekrijgt ten behoeve van de behandeling of om uit te proberen, dienen in goede staat retour gegeven te worden binnen de afgesproken termijn. Bij beschadiging, verlies, diefstal of niet retourneren, zal Pax11 de vervangkosten voor het product in rekening brengen.

 • Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Pax11 streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie of workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 

Privacy-regelement:

Pax11 wil met grote zorg omgaan met de privacy van onze cliënten. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe zij omgaan met de verstrekte persoonsgegevens, waaronder medische gegevens en onderwijs gegevens. Wij adviseren u de privacyverklaring goed te lezen.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw behandelaar/coach of trainer.

Persoonsgegevens:
Pax11 verwerkt uw persoonsgegevens volgens wet: AVG artikel 4 lid 2 en artikel 5.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

 • Geslacht

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BSN-nummer en/of nummer van een geldig identiteitsbewijs

 • Medische gegevens (waaronder naam van uw huisarts en overige specialisten waar u onder behandeling bent)

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Wij gebruiken deze gegevens enkel binnen onze praktijk ten behoeve van:

 1. Het verlenen van ergotherapeutische zorg/ persoonlijke coaching middels het bijhouden van een elektronische cliënten dossier. Uw behandelend ergotherapeut heeft een wettelijk dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens.

 2. het declareren van verleende ergotherapeutische zorg bij de cliënt of zorgverzekeraar

 3. kwaliteitsdoeleinden.  Als zorgaanbieder is Pax11 wettelijk verplicht te zorgen voor bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg.

 4. wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor zal uw behandelaar altijd voorafgaand uw toestemming vragen voor het verstrekken van uw gegevens.

 

Vanzelfsprekend worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Dit gaat te allen tijden in overleg met u.

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO):
Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor de volgende termijnen:

 • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar

 • Personalia > 7 jaar > 

 • Adresgegevens > 7 jaar >

 • Telefoonnummer > 7 jaar

 • E-mailadres > 7 jaar

 • Medisch dossier > 15 jaar (voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn ingaat vanaf de leeftijd van 18 jaar).

 

Na afloop van deze bewaarperiode vernietigen wij uw gegevens. Pax11 bewaart uw gegevens elektronische.


Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens:

Pax11 is verplicht volgens wet AVG artikel 5 sub 1f om passende technieken en organisatorische maatregelen te treffen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking van deze tegen te gaan. Wij voldoen aan:

(a) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

(b) wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;

 

 
Uw privacy rechten:
 • U heeft recht te weten dat uw gegevens worden verwerkt. Pax11 informeert u hierover in algemene zin middels deze verklaring. In specifieke gevallen zal uw behandelend ergotherapeut/coach informeren wanneer er bijvoorbeeld een verslag aan uw huisarts/leerkracht verstuurd wordt over de voortgang of einde van de behandeling.

 •  U heeft als cliënt recht op Inzage in uw gegegevens. Pax11 heeft hiervoor een digitaal, door u in te zien dossier. Ook kunt u een kopie van het dossier opvragen. Deze wordt enkel persoonlijke aan u overhandigd en kan niet per post of door derden worden opgehaald.

 •  U kunt verzoeken om rectificatie wanneer er sprake is onjuistheid of onvolledigheid in uw gegevens. Pax11 zal deze gegevens zo snel mogelijke corrigeren.

 • Verzoek tot het vernietigen van uw gegevens kunt u enkel schriftelijk indienen. Indien het naast de persoonsgegevens ook het medisch dossier betreft, dient u bij uw verzoek ook de beweegreden van uw verzoek te vermelden. De behandelend ergotherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.

 • Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende: Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend; Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend; Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen; Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Wijzigingen:

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. De Praktijk zal u in dat geval via de website informeren.

Klacht / Geschillen:

Pax11 probeert middels duidelijke uitleg de onderbouwen waarom er voor welke aanpak gekozen is en vanuit wederzijds respect met de cliënt en zijn systeem te communiceren.
Mocht u onverhoopt een klacht ervaren die betrekking heeft op gedragingen/of uitlatingen van en/of behandeling door de behandelaar/eigenaar van Pax11 dan kunt u deze schriftelijk en voorzien van handtekening aan ons zenden. Hierbij dienen de volgende gegevens minimaal in de klacht verwerkt te zijn:

 • naam en adres van de melder;

 • datum van de melding;

 • omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 14 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Graag gaat Pax11 met u, in gesprek over uw ervaring en de beschreven klacht. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie of een beroep doen op een bevoegd rechter.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

No show of te laat afzeggen van een afspraak:

Wanneer u wegens omstandigheden uw afspraak bij Pax11 af moet zeggen danwel verzetten naar een ander tijdstip dient u dit minimaal 24 uur voordien te doen. Zo zijn wij in de mogelijkheid onze planning aan te passen of eventueel een andere afspraak op uw tijd in te plannen.

Indien u korter dan 24 uur van te voren uw afspraak afzegt of niet op uw afspraak verschijnt, zullen wij contact met u opnemen om te vernemen wat de rede van uw afwezigheid is. Indien er geen sprake is van overmacht of een calamiteit in de ogen van Pax11, zal de afgezegde behandeling alsnog bij u in rekening worden gebracht.

bottom of page